Att äga en bostadsrätt

Att äga en bostadsrätt innebär inte att man äger sin lägenhet. Det innebär medlemskap i en förening som ger rätten att nyttja bostaden under obegränsad tid. Därav namnet bostadsrätt.
Från Bostadsrättslagen, 1 kap, 3 § ”Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt får endast ske till den som är medlem i bostadsrättsföreningen. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen.”

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening.
1 kap, 1 § ”En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt.”

Det är föreningen som äger husen, ansvarar för förvaltningen och upplåter bostäder.

När du köper en bostadsrätt blir du samtidigt medlem i en bostadsrättsförening. Tillsammans äger ni fastigheten och gemensamma ytor. Du kan aldrig förlora din bostadsrätt så länge föreningen finns och du uppfyller dina skyldigheter.

Stadgarna

I stadgarna framgår vilka rättigheter och skyldigheter du som bostadsrättshavare och föreningen har gentemot varandra. Vanligtvis ansvarar du för din lägenhet, medan föreningen ansvarar för övriga utrymmen, som t ex gårdar, trappuppgångar och andra gemensamma utrymmen. Föreningen ansvarar också för ledningar som förser fastigheten med värme, el, vatten, ventilation och avlopp.

Styrelse och årsstämma

Varje år har föreningen årsstämma. Genom att delta i val av styrelse och lämna förslag och synpunkter har du möjlighet att påverka ditt boende och de beslut som ska fattas på stämman. Du kan till exempel vara med att bestämma om vad som ska finnas på gården som t ex gungor och sandlådor, eller säga ditt om tvättstugan, städning av trapphus och plantering av träd och buskar.

Avgifter till föreningen

Varje månad betalar du en månadsavgift till föreningen. Avgiften ska täcka föreningens löpande kostnader.

Du tar ansvar för din lägenhet

Som ägare av din bostadsrätt är du ansvarig för skador som uppkommer. Du måste själv hålla lägenheten i gott skick och betala för underhåll och reparationer av t ex vitvaror, golv, väggar, dörrar och tak. Du kan göra många förändringar i lägenheten, men inga större förändringar får göras utan tillstånd från styrelsen. Det gäller bland annat ingrepp i bärande konstruktioner, ändringar av stamledningar och uppsättning av markiser.