Andrahandsutyrning

Andrahandsuthyrning är reglerat i föreningens stadgar.

Tillstånd behövs
Medlem som önskar hyra ut i andra hand måste ansöka om detta hos styrelsen. Uthyrning utan tillstånd kan innebära att bostadsrätten förverkas.
Här hittar du ansökningshandlingen.

Avgift
Föreningen tar ut en årlig avgift om 10% av av prisbasbeloppet för att täcka sina kostnader i samband med andrahandsupplåtelsen. Om uthyrningen avser del av år begränsas avgiften i enlighet därmed.
Ansökan om andrahandsuthyrning
I god tid före planerad uthyrning ska en komplett ifylld ansökan lämnas till styrelsen för beslut. Sådant beslut fattas endast på ordinarie styrelsemöte. Styrelsen sammanträder en gång per månad, med undantag av juli månad. En ansökan som berör juli månad måste således lämnas in senast den 1 juni för att hinna behandlas i tid.

Andrahandsuthyrning får endast omfatta namngiven fysisk person. Föreningen godtar inte juridiska personer som medlemmar eller andrahandshyresgäster.

Hyresperiod bör omfatta minst två månader. Kortare tid beviljas endast om det föreligger särskilda skäl, som i så fall ska åberopas i ansökan.

Med stöd av hyresnämndens beslut godkänner styrelsen inte uthyrning via Airbnb eller liknade företag.

Andrahandskontrakt
Efter beslut om andrahandsuthyrning bör ett andrahandskontrakt upprättas mellan medlem och andrahandshyresgäst. Styrelsen medverkar inte vid kontraktsskrivning men en kopia på kontraktet bör inlämnas till styrelsen.

Uthyraren har ansvaret
Även under en uthyrningsperiod är medlemmen ansvarig för lägenheten och för att avgifter betalas i tid. Medlemmen är också ansvarig för att andrahandshyresgäster informeras om föreningens trivselregler och att dessa gäller både medlemmar och hyresgäster. Om andrahandshyresgästen missköter lägenheten eller stör grannar kan medlemmen tillställas en skriftlig varning och i slutändan förlora nyttjanderätten.

 Försäkringar
Medlem bör förvissa sig om sin försäkrings giltighet i samband med uthyrning.

Mer information kring andrahandsuthyrning hittar du hos hyresnämnden