5-års garantibesiktning

Till medlemmarna i Brf Rudan.
Vår bostadsrättsförening Rudan 2 och garagefastigheten Rudan 1 är nu 5 år, och därmed dags att garantibesiktas. 2012-06-29 blev fastigheterna godkända vid slutbesiktningen och därefter började garantitiden att löpa.
Det är en frivillig garantibesiktning och är ej obligatorisk. Styrelsen finner det dock väldigt viktigt att genomföra denna besiktning. Detta för att förhoppningsvis få diverse anmärkningar åtgärdade medan garantitiden ännu gäller gentemot Ikano Bostad AB.
Styrelsen har jobbat hårt för att denna garantibesiktning ska kunna bli av. Det har varit en energikrävande process mot Ikano Bostad AB som hela tiden hävdat att besiktningen skall bekostas av föreningen medan styrelsen motsagt sig detta och att det i stället är Ikano som ska stå för hela kostnaden.
Efter noggrann granskning av entreprenörsavtalet och hur avtalet bör tolkas, har styrelsen äntligen lyckats få rätt. Ikano Bostad AB kommer nu att stå för samtliga kostnader rörande garantibesiktningen till ett belopp om ca. 200 000 kronor .
Styrelsen har sammanställt anmälda anmärkningar via det frågeformulär som skickats ut till alla medlemmar samt tidigare anmälda problem med kalla lägenheter. Därutöver även vissa lägenheter som anses vara viktiga att fuktmäta etc.
Därför är det nu av största vikt att tillträde ges till de lägenheter som kommer att beröras av besiktningen. Berörda medlemmar måste personligen närvara vid besiktning av sina lägenheter. Detta för att undvika att anmärkningar missas.
Besiktningen kommer att äga rum den 27 och 28 juni 2017 och utföras av Besiktningsman.se. Närmare information kommer att aviseras 2-3 veckor innan aktuell besiktningsdag till de lägenheter som kommer att beröras.
/Styrelsen
Brf Rudan