Värme och varmvatten – Minol och FTX

Funktionskontrollen av FTX-aggregatens mätutrustning börjar nu bli klar, endast ett fåtal lägenheter återstår. Nu påbörjas analys av rimligheten i värdena och detta kommer att pågå någon månad in i 2014.

Så vitt vi kan bedöma så skall vi kunna läsa ut värden från 2014-01-01 som kommer att ligga till grund för debitering av individuell förbrukning av värme och varmvatten för 2014.

Var och en skall framöver kunna se sin egen förbrukning av värme och varmvatten genom att logga in på Minols sidor, och därigenom också kunna uppskatta hur stor justeringen blir jämfört med den redan inbetalda schablon-avgiften. Anvisningar för detta kommer på hemsidan i januari.

Det är inte möjligt att på ett tillförlitligt sätt stämma av förbrukningen bakåt i tiden. Det har därför beslutats att ingen justering av värme och varmvattenkostnaderna kommer att ske för 2012 och 2013.

Styrelsen