Till medlemmarna i Brf Rudan

Kallelse till ordinarie föreningsstämma med föredragningslista kommer i sinom tid att distribueras.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat av stämman skall skriftligen lämna sin begäran till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Motioner skall därför vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 18 april 2017 via föreningens postbox Solgatan 10 eller via epost: styrelsen@brfrudan.se
Motionen skall ha en rubrik som talar om vad motionen handlar om. Rubriken kommer att användas i kallelsen för att informera om förslaget. En bra motion skall förutom en övertygande motivering, avslutas med ett tydligt förslag som stämman kan ta ställning till. Det skall även framgå vem eller vilka som framför förslaget.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen