Ordinarie föreningsstämma 27/3

Ordinarie föreningsstämma kommer att arrangeras torsdagen den 27/3, kl 18.00 i Skytteholmsskolans matsal (Solna). Kallelse med föredragningslista, årsredovisning mm. kommer i sinom tid att distribueras.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat av stämman skall skriftligen lämna sin begäran till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Motioner skall därför vara styrelsen tillhanda senast måndagen den 3 mars 2014 via föreningens postbox Solgatan 10 eller via epost: styrelsen@brfrudan.se.

Motionen skall ha en rubrik som talar om vad motionen handlar om – rubriken kommer att användas i kallelsen för att informera om förslaget. En bra motion skall förutom att innehålla en övertygande motivering avslutas med ett tydligt förslag som stämman kan ta ställning till. Det skall även framgå vem eller vilka som framför förslaget.

Under stämman skall styrelse väljas. Om du är intresserad av en plats i styrelsen som ledamot eller suppleant så anmäler du ditt intresse till valberedningen@brfrudan.se, alternativt till Aleks Dag på telefon 070-733 46 26.

Styrelsen