Extra föreningsstämma

En extra föreningsstämma kommer att arrangeras måndagen den 16 november, kl 18.00 i Skytteholmskolans matsal, Solna. Kallelse med föredragningslista kommer i sinom tid att distribueras.

Vid stämman skall omröstning ske en andra gång angående styrelsens förslag på nya stadgar som beslutades vid stämman den 18 maj 2015.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat av stämman skall skriftligen lämna sin begäran till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Motioner skall därför vara styrelsen tillhanda senast måndagen den 26 oktober 2015 via föreningens postbox Solgatan 10 eller via epost: styrelsen@brfrudan.se

Motionen skall ha en rubrik som talar om vad motionen handlar om. Rubriken kommer att användas i kallelsen för att informera om förslaget. En bra motion skall förutom en övertygande motivering, avslutas med ett tydligt förslag som stämman kan ta ställning till. Det skall även framgå vem eller vilka som framför förslaget.